Voortgang ontwikkeling bedrijventerrein Henslare

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

In de nieuwsbrief van maart jl. hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over het nieuwe bedrijventerrein Henslare. We waren toen verheugd u te kunnen melden dat de Provincie het Regionale Programma Werklocaties (RPW), waar bedrijventerrein Henslare onderdeel van uitmaakt, had goedgekeurd. Dit betekent concreet dat het nieuwe bedrijventerrein doorgaat. Inmiddels zijn we weer een stap verder. De gemeente heeft een projectleider, de heer Wilfred Zweverink, aangesteld om de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein in goede banen te leiden. Op 23 juni jl. hebben Stefan Rozendaal en Johan Grift namens BKP kennis gemaakt en overleg gehad met hem en Rinaldo Tanahatoe, de opvolger van Piet Vermeer, om de voortgang van het bedrijventerrein te bespreken.

Tijdens dit overleg is door Wilfred aangegeven dat hij aan de slag gaat met achtereenvolgens de Gebiedsvisie, het Beeldkwaliteitsplan en het Bestemmingsplan dat moet worden aangepast. Volgens de planning verwacht hij nog voor het eind van dit jaar de gebiedsvisie te bespreken met de Provincie en ter goedkeuring voor te kunnen leggen aan de Raad.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht Wilfred dat de gronduitgifte eind 2022 – begin 2023 kan plaatsvinden.  Wilfred heeft toegezegd ons op de hoogte te zullen houden over de verdere ontwikkelingen. Tijdens het regulier ambtelijk overleg met de wethouder en het BKP-bestuur zal de ontwikkeling en voortgang van de Henslare als vast agendapunt worden geagendeerd.

Voor mij is dit mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief omdat mijn bestuursperiode er op zit. Ik herinner mij dat we in 2016 zijn gestart met het houden van een enquête onder de leden om de behoefte naar nieuwe bedrijfsruimten te peilen. Naar aanleiding van de uitkomst van de enquête is een werkgroep in het leven geroepen waarin enkele leden van het BKP, Piet Vermeer namens de gemeente en enkele bestuursleden zitting namen.

Toen, in 2016, leek een nieuw bedrijventerrein Henslare nog onbespreekbaar omdat het beleid van de Provincie was dat bedrijven, die uit hun jasje waren gegroeid, maar moesten uitwijken naar regionale bedrijventerreinen H2O bij Zwolle en Lorentz in Harderwijk. Omdat ruim 80% van onze leden hadden aangegeven in Putten te willen blijven, hebben wij ons samen met de gemeente vanaf dat moment ingespannen om bedrijventerrein Henslare op de agenda te krijgen bij de Provincie. Dankzij onze vasthoudendheid en de goede samenwerking met de gemeente kunnen we nu concluderen dat onze gezamenlijke inspanningen niet voor niets zijn geweest en het nieuwe bedrijventerrein Henslare nog een kwestie van tijd is. Naast onze voorzitter, Stefan Rozendaal zal mijn plaats voortaan worden ingenomen, tijdens het overleg met de gemeente over bedrijventerrein Henslare, door Henk Renee Timmer. Ik wens hen daarbij veel succes en dank u voor het vertrouwen in de afgelopen vier jaar.

Johan Grift, mede namens Stefan Rozendaal