Bewegwijzering bedrijventerreinen

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

In april 2017 (en met een kleine wijziging in 2018) is de nota ‘Wegwijs in Putten’ door de gemeenteraad vastgesteld. 

Doel van de nota is om tot een eenduidige en eenvormige bewegwijzering in Putten te komen.

In de nota zijn de beleidslijnen voor de toeristische en maatschappelijke bewegwijzering vastgelegd. Wat betreft de bewegwijzering van bedrijven en bedrijventerreinen wordt in de nota gesteld:

  • er zijn vier bedrijventerreinen, Keizerswoert, Hoge Eng, Ambachtstraat en Smidspol. Vanaf gebiedsontsluitingswegen mogen de bedrijven via de ANWB-wegwijsborden verwezen worden. Ter plaatse kan indien gewenst voor een aanvullend bewegwijzeringsysteem op de bedrijventerreinen worden gekozen.
  • Individuele bedrijven die niet tot de toeristisch-recreatieve sector horen, komen in beginsel niet in aanmerking voor bewegwijzering.
  • Objectverwijzing is niet het aangewezen middel om de bekendheid van een individuele ondernemer te bevorderen.

Het uitgangspunt in de nota ‘Wegwijs in Putten’ is dat bedrijven via de navigatie te vinden zijn.

Naar aanleiding van de nota heeft het bestuur van de Bedrijvenkring zich verdiept over de uitgangspunten zoals vastgelegd in de nota. Dit heeft ertoe geleid dat we momenteel met de gemeente in overleg zijn om te zoeken naar een praktische oplossing voor de bewegwijzering naar bedrijventerreinen en naar bedrijven. Tot nu toe werden bedrijven voor hun bewegwijzering doorgeleid naar Pasman Putten. Er is hiervoor geen centrale coördinatie en speelt zich af buiten de invloedsfeer van de Bedrijvenkring.

Als eerste stap is in het laatste overleg met de gemeente van 6 november afgesproken dat we samen in gesprek gaan met Bureau Revis. Zij hebben expertise ten aanzien van bewegwijzering naar bedrijven en bedrijventerreinen en zij verzorgen in opdracht van de gemeente voor de uitvoering van de toeristische en maatschappelijke bewegwijzering. Dit gesprek zal plaatsvinden op 17 december. Tijdens dit gesprek hopen we meer informatie te krijgen over de tegenwoordige normen voor bedrijventerreinen en bedrijven die elders in Putten gevestigd zijn. Aan Revis zal gevraagd worden een voorstel te doen met zo mogelijk verschillende opties.

Daarnaast is het voor ons van belang om te weten welke behoefte er leeft qua bewegwijzering bij onze leden.

Wij verwachten samen met de gemeente, in aanvulling op de nota ‘Wegwijs in Putten’, te komen tot het maken van nadere afspraken en vaststellen van uitgangspunten.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie behoefte hebben om te reageren dan verzoeken wij u uw bericht te mailen naar Secretariaat Bedrijvenkring.

Zodra door Revis een plan is opgesteld zullen wij u hierover nader informeren.