Beknopte weergave extra overleg gemeente – BKP n.a.v. corona-crisis.

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Op donderdag 23 april hebben Stefan Rozendaal en Johan Grift namens het bestuur digitaal overleg gehad met de wethouder economie Bert Koops en Rinaldo Tanahatoe, bedrijfscontactfunctionaris en opvolger van Piet Vermeer, over de economische gevolgen voor onze ondernemers n.a.v. het corona-virus.

Hierna volgt een beknopte weergave van de belangrijkste punten die besproken zijn tijdens het overleg.

Zowel Bert als Rinaldo hadden zich een andere start voorgesteld bij de gemeente Putten. Zij zien er des te meer naar uit, zodra het weer kan, om ‘life’ kennis te maken met de lokale ondernemers.

Doel van het overleg was om in gezamenlijkheid de mogelijkheden te bespreken om de schade voor de lokale ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

  1. Naar aanleiding van onze vraag of er afstemming is met omliggende gemeenten en Economic Board over de aanpak van de gevolgen van de corona-crisis blijkt deze er niet te zijn en volgt de gemeente aan de hand van de richtlijnen van de Rijksoverheid wat er lokaal mogelijk is.
  2. Onder verwijzing naar de gemeenten Harderwijk en Barneveld hebben wij gesproken over het opzetten van één digitaal ondernemersloket waar lokale ondernemers in de breedste zin met hun vragen en problemen terecht kunnen. Voordeel van zo’n ondernemersloket is een gelijk speelveld voor alle lokale ondernemers in de breedste zin. De gemeente Putten heeft momenteel een bedrijfscontactfunctionaris op de website geplaatst. De ondernemers kunnen altijd met Rinaldo contact opnemen via mailen, bellen of het maken van een afspraak. Alle belangrijke informatie en regelingen vindt men op de gemeentelijke website. De ondernemers kunnen ook vragen stellen via Rinaldo aan bijv. de belastingfunctionaris over belastingvragen/aanvragen, TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) etc. Dit kan ook via de gemeentelijke website.  De gemeente gaat n.a.v. onze vraag alsnog kijken naar het opzetten van één ondernemersloket. Wij zijn nog in afwachting van hun reactie.
  3. Bij de gemeente hebben we er met klem op aangedrongen, mede n.a.v. enkele bedrijven die de gemeente en ons hebben benaderd, om waar het kan werk aan te besteden en te gunnen aan Puttense bedrijven.
  4. Het opzetten van een lokaal stimuleringsfonds voor noodlijdende ondernemingen, naast de bestaande overheidsregelingen, blijkt volgens Rinaldo uit navraag bij de gemeente Harderwijk op juridische bezwaren te stuiten. Bij de gemeente hebben ca. 200 ondernemers zich gemeld voor financiële ondersteuning. Waarvan inmiddels 170 aanvragen zijn uitgekeerd en het resterende deel deze week volgt.
  5. Op onze vraag hoe de gemeente denkt de opgelopen achterstanden in procedures en besluitvorming van het College en de Raad in te lopen blijkt dat er door zowel het College als de Raad al digitaal wordt vergaderd. Technisch is het mogelijk om digitaal te vergaderen met de raadscommissies en de gemeenteraad. Door een ‘spoedwet’ is het mogelijk om tijdens een digitale vergadering besluiten te nemen. Het is niet ideaal maar er wordt aan gewerkt.
  6. Nieuw bedrijventerrein Henslare. Voor dit project is een gemeentelijke projectleider aangesteld. Het bedrijventerrein betreft bruto 10 ha. en netto uitgifte 7 ha. Aan de uitwerking van de gebiedsvisie voor het bedrijventerrein wordt door de gemeente de laatste hand gelegd. De presentatie van de stedenbouwkundige visie aan ons volgt naar verwachting in de loop van dit jaar. De gemeente verwacht dat over twee en een half jaar de bestemmingsplanprocedure is afgerond waarna tot uitgifte van de bedrijfsgronden kan worden overgegaan. Zoals bekend trekken de gemeente en het bestuur van de BKP bij dit project gezamenlijk op en vindt hierover met enige regelmaat afstemming plaats.

We zien terug op een prettig en constructief overleg en hebben het volste vertrouwen in de voortzetting van de goede samenwerking en het continueren van de goede relatie met de gemeente.

Deze verslaglegging is een beknopte weergave van hetgeen we hebben besproken. Het leek ons goed om u over de uitkomst van dit overleg via deze extra nieuwsbrief te informeren.

Als bestuur houden we de vinger aan de pols en zullen u over verdere ontwikkelingen naar aanleiding van dit overleg op de hoogte houden.

Sterkte, blijf gezond en hou vol.

Hartelijke groet,

Bestuur Bedrijvenkring Putten

Stefan Rozendaal en Johan Grift