Missie

Bedrijvenkring Putten optimaliseert als overkoepelende organisatie het Puttense ondernemersklimaat vanuit de overtuiging dat we samen sterk staan.

Visie

In een wereld van toenemende individualisering, globalisering en regeldruk zoeken plaatselijke ondernemers verbinding.


Beleidsnota

Notitie speerpunten beleid Bedrijvenkring Putten (BKP)

Periode: 2017 t/m 2022

Status: Vastgesteld in bestuursvergadering van 14 februari 2017.

 1. Algemeen.

1.1 Update beleidsvisie BKP.

Onder verwijzing naar het Rapport ‘Van Visie naar Actie’ van Seinpost van december 2013 treft u in deze beleidsnotitie een update aan van de visie van het BKP voor de periode van 2017 t/m 2022. Deze beleidsnotitie kan tevens dienen als startnotitie voor het opstellen van de economische agenda in 2017 i.s.m. de gemeente Putten en de Stichting Ondernemersplatform. In deze, in juni 2016 opgerichte Stichting, zijn achtereenvolgens vertegenwoordigd; Ondernemersvereniging WCP, Stichting Horeca Putten (SHP), Puttense Recreatie-Toerisme Ondernemers Vereniging (PROV) en Bedrijvenkring Putten (BKP).

1.2. Samenwerking.

Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger van de ondernemers van Puttense bedrijven, zien wij het als onze belangrijke taak om de groei van de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Relevante zaken zetten wij daarom op de agenda van ons overleg met het gemeentebestuur en de Puttense politiek om samen met het WCP, SHP en PROV de onderlinge samenwerking te intensiveren de komende jaren. Hetzelfde geldt voor de samenwerking tussen JOOP (Jonge ondernemers Putten) en BKP.

1.3. BKP-advies.

Voor zover nog niet opgenomen in reeds bestaande gemeentelijke toekomstvisies en beleidsdocumenten geven wij het gemeentebestuur en de politieke partijen, met het oog op de verkiezingen in 2018, in overweging om de in deze notitie opgenomen speerpunten van beleid op te nemen in hun nog op te stellen beleidsdocumenten en verkiezingsprogramma’s. Voor het invulling geven aan onze beleidsvisie kiezen wij in nauwe samenwerking met de gemeente en de hiervoor genoemde betrokken partijen voor een pragmatische en projectgerichte aanpak. Het BKP wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en een proactieve rol vervullen.

 1. Versterken lokale economische structuur.

2.1. Uitbreiding bedrijventerreinen.

Het in september 2016 gehouden onderzoek van BKP onder ondernemers op de drie bedrijventerreinen in Putten heeft bevestigd dat er op korte termijn behoefte is aan het invulling geven van de 3,5 ha bedrijfsgrond, die reeds in het rapport van Seinpost van 2013 wordt genoemd. Zie hiervoor ook het rapport Uitkomst Peiling “Behoefte Bedrijfsterreinen in Putten” van september 2016. Inmiddels zijn de aanbevelingen overgenomen uit het rapport en is er een werkgroep o.l.v. BKP gestart om in samenwerking met het gemeentebestuur en VNO-NCW uitvoering te geven aan de aanbevelingen in het rapport met als belangrijkste doel behoud van lokale bedrijven en werkgelegenheid. Met een onderzoek naar de gebiedsvisie voor het gebied gelegen ten zuidwesten van de Henslare is inmiddels, in opdracht van de gemeente, gestart.

2.2. Aanpak leegstand en verbetering bedrijventerreinen.

De problematische leegstand op Keizerswoert kan niet los worden gezien van de behoefte aan de uitbreiding van bedrijventerreinen. De werkgroep die zich bezighoudt met de uitbreiding van bedrijventerreinen zal ook met dit punt actief aan de slag gaan. Via een nog te houden Pilot Kwaliteitscan Bedrijventerreinen, opgezet door het VNO-NCW, zal als eerste de kwaliteit van bedrijventerrein Keizerswoert en eventueel die van de Ambachtstraat en Hoge Eng in beeld worden gebracht. Met de resultaten van de kwaliteitsscan zal het overleg gestart worden over het optimaliseren van het (de) beschikbare bedrijventerrein(en) en het terugdringen van de leegstand. In het uiterste geval via transformatie van een deel van bedrijventerrein Keizerswoert.

2.3. Stimuleren lokale werkgelegenheid.

Volgens de laatste uitkomst van de werkloosheidscijfers van december 2016 scoort de gemeente Putten bijzonder goed en heeft Putten het op 3 na laagste werkloosheidspercentage van 3,5% van Noord- en Oost Nederland. Wij willen ons via een gezond ondernemersklimaat blijven inzetten voor dit lage werkeloosheidspercentage dan wel verdere verlaging ervan door stimulering en groei van onze lokale economie.

 Voorbeeld.

Als voorbeeld voor stimulering van de lokale werkgelegenheid noemen we de nieuwbouwwijk Bijsteren waar de lokale aannemers destijds tijdig hun krachten hebben gebundeld en zich in 2004 hebben georganiseerd in de Gezamenlijke Puttense Bouwbedrijven (GPB). Inmiddels is de wijk met ruim 800 woningen door overwegend Puttense bedrijven gerealiseerd.

Wij realiseren ons dat overheidsinstanties gehouden zijn aan de aanbestedingsregels zoals deze in de wet zijn vastgelegd. Desalniettemin blijven wij graag met het gemeentebestuur en de politieke partijen in gesprek om binnen het juridische kader de lokale werkgelegenheid in te schakelen en te stimuleren.

Daarnaast willen we in samenwerking met JOOP, waar mogelijk, jonge ondernemers helpen bij het opstarten van hun onderneming.

2.4. Arbeidsparticipatie.

In 2016 hebben we met de gemeente Putten en een re-integratiebureau de samenwerking geïntensiveerd om via arbeidsparticipatie, mensen die langs de zijlijn van het arbeidsproces staan weer een kans te geven op de arbeidsmarkt. De resultaten tot nu toe zijn bemoedigend. Via de contacten die wij met lokale bedrijven hebben, willen wij deze aanpak samen met de gemeente continueren met als doel om deze groep mensen, waar mogelijk, te plaatsen bij Puttense bedrijven.

2.5. Ruimtelijke ordening.

Als ondernemers kunnen we niet zonder overheid en vice versa. Wij adviseren daarom het gemeentebestuur en de Puttense politiek om tijdig te starten met het wijzigen, maken en in procedure brengen van nieuwe bestemmingsplannen om zo haar en onze economische doelstellingen in Putten voortvarend te kunnen verwezenlijken.

 1. Infrastructuur.

3.1. Fysieke bereikbaarheid/ontsluiting.

Het BKP hecht aan een goede infrastructuur met als doel de wegenstructuur zodanig in stand te houden, uit te breiden en te verbeteren als nodig is voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de bedrijven, zowel lokaal als regionaal.

Wij pleiten daarom voor het samenwerken met de gemeenten op de Noord Veluwe voor een sterke lobby voor verbreding van de A28, het doortrekken van de A30 of het aanleggen van een volwaardige veilige rondweg N303 van Putten naar Voorthuizen om het vrachtverkeer in en om het centrum te vermijden. Verder verheugt het ons dat in opdracht van de gemeente in 2017 de Henslare wordt aangelegd en de ontsluiting van Keizerswoert hierdoor sterk zal verbeteren.

3.2. Verkeersmaatregelen Stenenkamer.

Een aantal aanbevelingen die door BKP zijn ingebracht, zijn in de politieke besluitvorming in juni 2016 overgenomen.

Het betreft de verkeersmaatregelen vanaf de Zuiderzeestraatweg door Stenenkamer zoals:

 • Het aanleggen van een vrijliggend fietspad;
 • Het bereikbaar houden van de Zuiderzeestraatweg voor vrachtverkeer van en naar het noorden;
 • Het ontmoedigen van het vrachtverkeer vanuit Ermelo.

Wij zullen ons inzetten om in samenwerking met het gemeentebestuur voorgaande maatregelen geconcretiseerd en uitgevoerd te krijgen.

3.3. Bewegwijzering.

Bij de herziening van de bewegwijzering in Putten zijn wij inmiddels betrokken. Ambtelijk zijn de voorbereidingen in gang gezet. Wij dringen er op aan hiermee haast te maken zodat na aanleg van de Henslare en de uitvoering van de verkeersmaatregelen in Stenenkamer de bewegwijzering van en naar de bedrijven op Keizerswoert weer up-to-date is. Hetzelfde geldt uiteraard voor de ondernemingen op de overige bedrijventerreinen, de recreatieondernemingen en de ondernemingen in het centrum.

3.4. Parkeren.

Zorg voor voldoende gratis parkeergelegenheid voor het winkelend publiek en de continuering hiervan. Zorg voor parkeergelegenheid en faciliteiten voor (buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs.

3.5. Fietspaden.

Wij pleiten enerzijds ter stimulering van het fietsgebruik en anderzijds ten gunste van de verkeersveiligheid voor de aanleg van meer, zo mogelijk, vrij liggende fietspaden.

 1. Woningbouw.

Putten is een bijzonder aantrekkelijke en prettige gemeente om te wonen, mede vanwege de centrale ligging en de goede aansluiting op de infrastructuur, echter ook Putten dreigt niet te ontkomen aan verdere vergrijzing. Nieuwbouw van woningen is daarom essentieel om de eigen jeugd en jonge gezinnen te behouden voor Putten.

BKP wil daarom een proactieve rol vervullen bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijken Rimpeler en Putten Zuid, onder andere door inzet van de lokale bouwbranche en alle vastgoed gerelateerde (toeleverings-)bedrijven.

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar (sociale- en vrije sector) huur- en koopwoningen verwachten wij dat er onder de huidige marktomstandigheden jaarlijks ca. 60 woningen door de markt kunnen worden opgenomen.

Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen willen ons inspannen om;

 • 300 a 350 woningen te realiseren in de nieuwbouwwijk Rimpeler in de periode 2018 t/m 2023.
 • In 2017 te starten met de voorbereidingen van de grondverwerving en planvisie voor de nieuwbouwwijk Putten Zuid.

Daarnaast dringen wij er bij het gemeentebestuur op aan om de komende jaren (2017 t/m 2022) voortvarend aan de slag te gaan en planvisies uit te werken voor de volgende binnenstedelijke ontwikkelingen:

 • Locatie Brinkstraat: omgeving bibliotheek en het politiebureau
 • Locatie Achterstraat: voorheen Garage Van Rossum
 • Locatie Verlengde Dorpsstraat: voorheen Taxibedrijf Guliker
 • Locatie Ambachtstraat: transformatie bedrijventerrein Ambachtstraat.
 • Locatie Nijkerkerstraat: voorheen Matchpoint
 1. Recreatiesector.

5.1. Putten Bomendorp

– In samenwerking met de gemeente en het plaatselijke VVV willen wij, onder andere door het stimuleren van de sponsoring door   Puttense bedrijven aan evenementen, een bijdrage leveren aan de uitvoering van de gemeentelijke nota ‘Putten Bomendorp komt  tot leven’.

Verder willen wij, via samenwerking met de Diamant van Midden Nederland, ons inzetten om samen met de overige betrokken gemeenten op de Noord Veluwe, Putten toeristisch nog beter op de kaart te zetten.

– Tussen het VVV Putten en het VVV Ermelo bestaan goede contacten.

Wij zien kansen om de samenwerking tussen beide VVV’s uit te breiden in het gebied grenzend aan het Veluwe Randmeer vanaf Nulde tot Horst.

5.2. Veluwe Agenda 1.0

Op 6 oktober 2016 is door de gedeputeerde mevr. B. Schouten van de provincie Gelderland de Veluwe Agenda 1.0 gepresenteerd. Dit beleidsdocument heeft als doel om de Veluwe onder het motto ‘Beleef de beste Veluwe in 2025’ nog beter op de kaart te zetten. Wij zien kansen om samen met het gemeentebestuur, het WCP, PROV, SHP en het VVV aan te haken op deze ambitieuze beleidsnotitie van de provincie om de Noord Veluwe, en in het bijzonder Putten, nog beter tot haar recht te laten komen. Onder het motto; ‘Gaat het de Veluwe goed dan gaat het ondernemend Putten ook goed’.

Van belang hierbij is dat ook de lokale recreatiesector in samenwerking met VVV Putten onder leiding van de gemeente een actieve rol gaat vervullen bij de uitvoering ervan.

5.3 Versterken recreatiesector en toerisme.

Voor het versterken van de verblijfs- en dagrecreatie en het toerisme naar Putten is het de komende jaren van groot belang voor deze sector dat, via het door de gemeente voortvarend opgepakte project ‘Vitale Vakantieparken’, het toerisme naar Putten verder gestimuleerd wordt. Om Putten in de toekomst nog beter op de kaart te zetten is het daarom belangrijk dat de samenwerking tussen W.C.P., Horeca, PROV, gemeente en het VVV Putten verder wordt geïntensiveerd.

 1. Centrum.

6.1. Centrumvisie/detailhandelsvisie/verkeerscirculatieplan.

Voor de toekomst en het aantrekkelijk houden van het winkelcentrum voor de winkeliers en het winkelend publiek van binnen en buiten Putten is het van eminent belang dat we onze concurrentiepositie vasthouden en het kwaliteitsniveau van het openbaar gebied op korte termijn verbeteren. Mede vanwege onze concurrentiepositie t.o.v. Ermelo en Harderwijk zien wij graag dat er in 2017 concrete besluiten worden genomen over de, in opdracht van de gemeente, door MKB/REKA Adviesbureau uitgewerkte en gepresenteerde adviezen in 2016 voor het Centrumplan.

Dit betreft o.a. de volgende onderdelen:

 • Herinrichting van het Fontanus- en Kerkplein;
 • Herinrichten van het openbaar gebied door o.a. het creëren van extra horecapleintjes;
 • Centrum verkeersluwer maken door middel van een nieuw verkeerscirculatieplan en verkeersvriendelijker te maken voor de wandelende en fietsende bezoekers;
 • In het kader van het beleidsvisie ‘Putten Bomendorp komt tot leven’ het centrum groener maken door o.a. aanplant van nieuwe bomen;
 • Bestaande en vervallen panden/locaties die het dorpsbeeld al jaren ontsieren (zoals genoemd onder hoofdstuk 4) wil het BKP waar mogelijk in samenwerking met de gemeente en de eigenaren aanpakken en herontwikkelen.
 1. Agrarische sector.

7.1. Verkleuring van het buitengebied.

De agrarische sector neemt nog altijd een belangrijke plaats in de Puttense samenleving. In de agrarische sector zien we momenteel een sterke noodzaak van opschaling tot uiterst moderne en professionele bedrijven. Als gevolg daarvan verminderde het aantal agrarische bedrijven in het Puttense buitengebied sterk, de afgelopen jaren. Het buitengebied met het resterende aantal agrarische bedrijven verkleurt geleidelijk door een groeiend aantal burgerwoningen en niet-agrarische bedrijven. Vanwege voorgaande problematiek wil de BKP graag in gesprek komen met het LTO over deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan.

 1. Verduurzaming en versterking vitaliteit samenleving.

8.1. Putten verduurzaamt.

In 2016 is door de BKP het thema ‘Onuitputtelijk Duurzaam’ geïnitieerd. Dit heeft geresulteerd in een themabijeenkomst over dit onderwerp en een samenwerking met enkele Puttense ondernemingen. Met deze ondernemers gaat de BKP in een werkgroep samenwerken met de gemeente Putten en het Innovatiehuis van de Diamant van Midden Nederland. Het doel is in eerste instantie om in het kader van het klimaatakkoord van 2016 voortrekker te zijn op het gebied van duurzame en innovatieve ontwikkelingen voor ondernemend Putten.

8.2. Duurzaamheid.

Nieuwbouw

De BKP wil zich vanuit de werkgroep ‘Onuitputtelijk Duurzaam’ samen met de gemeente, lokale bedrijven en de vastgoedsector inzetten om via duurzame en innovatieve oplossingen invulling te geven aan het in 2016 in Parijs gesloten klimaatakkoord met als doel terugdringen van CO2-uitstoot, onder andere door vanaf 2020 energieneutrale nieuwe woningen en gebouwen te realiseren.

Concreet kan hiervoor al een aanzet worden gegeven bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Rimpeler en sowieso uitvoering aan worden gegeven bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Putten Zuid.

Bestaand vastgoed.

Omdat de nieuwbouw slechts een gering percentage betreft ten opzichte van het bestaande vastgoed en het grootste vastgoedbestand in de particuliere sector zit, kan er veel meer ‘winst’ worden behaald bij het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen. Daar is het nog opvallend ‘stil’. Het is zaak dat inwoners goed op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de noodzaak, ambities, (financiële) voordelen en bestaande regelingen op het gebied van duurzaamheid. De komende periode willen wij vanuit de werkgroep ‘Putten verduurzaamt’ in samenwerking met de gemeente en het Innovatiehuis een plan van aanpak uitwerken waarin de ambities worden vastgelegd.

 1. Samenwerking lokaal en regionaal.

De BKP is zich ervan bewust dat we leven in een tijd van samenwerken en verbinden. De focus ligt daarom voor de komende beleidstermijn op het, per project of onderwerp, aanpakken en intensiveren van de samenwerking: lokaal met achtereenvolgens het gemeentebestuur, de lokale politiek, de ondernemers, JOOP, WCP, SHP en PROV en regionaal met De Diamant van Midden Nederland en haar innovatiehuis, VNO- NCW en LTO.

 1. Samenvatting speerpunten van beleid BKP:

10.1 Update beleidsplan BKP periode 2017- 2022;

10.2 Uitvoeren van in deze notitie genoemde speerpunten op basis van projectgerichte aanpak met betrokken partijen per         onderwerp/thema.

10.3 Intensiveren samenwerking met alle in deze notitie genoemde partijen;

10.4 Uitbreiding van bedrijventerreinen en aanpak leegstand;

10.5 Stimuleren lokale werkgelegenheid en arbeidsparticipatie;

10.6 Verbeteren infrastructuur, bewegwijzering, parkeren en aanleg (vrijstaande) fietspaden;

10.7 Bouwen van ca. 60 woningen per jaar in Rimpeler en Putten-Zuid en op genoemde binnenstedelijke locaties;

10.8 Versterken recreatiesector en toerisme door middel van goede marketing van Putten Bomendorp en aanhaken op Veluwe Agenda 1.0;

10.9 Herinrichting van het centrum door vernieuwing van openbaar gebied, aanleg en vernieuwen van pleinen en uitvoeren van het verkeerscirculatieplan;

10.9 Intensiveren samenwerking met LTO ter verbetering van de agrarische sector;

10.10 Verduurzamen door o.a. inzet van werkgroep ‘Putten verduurzaamt’ en bouwen en verbeteren van energieneutrale nieuwe en bestaande woningen en gebouwen vanaf 2020;

10.11 Intensiveren van de regionale samenwerking via o.a. Diamant van Midden Nederland en VNO-NCW.

 1. Tot slot.

Deze beleidsnotitie dient als kader van beleid en als vertrekpunt om via een pragmatische aanpak met de genoemde speerpunten de komende vijf jaar aan de slag te gaan.

Met als doel; economische groei en borgen van de werkgelegenheid voor ondernemend Putten vanuit onze kernwaarden;

Betrouwbaar, betrokken en onze uitstekende arbeidsmoraal.

 

Einde beleidsnotitie.

Putten 16 februari 2017, opgesteld door: J. Grift-BKP/vastgesteld in bestuursvergadering 14022017